Tour de Force innovatieprijs

Heb jij een fantastisch innovatief idee om het fietsen in Nederland een echte impuls te geven en kan je hiervoor nog wel een financieel steuntje in de rug gebruiken? Schrijf je dan tot en met 18 maart in voor de Innovatieprijs van de Tour de Force en maak kans op € 10.000,-!


In 2017 had de gemeente Amsterdam de primeur met de inmiddels befaamde 'frietzak en banaan'. In 2018 werd de fietsvlonder van de gemeente Rotterdam de winnaar en in 2019 stond Joep Tiernego juichend op het podium. Afgelopen jaar won ‘Iedereen Fietst’, dat zich richt op het toegankelijk maken van fietsen voor minder bedeelden door het aanbieden van fietsen. Misschien ben jij wel de volgende winnaar?


Deelname criteria

Deelname aan de innovatieprijs staat open voor iedereen. Een deskundige jury maakt een voorselectie van de beste inzendingen. De genomineerden krijgen de kans om hun product of vinding te presenteren tijdens het Nationaal Fietscongres. De winnaar wordt gekozen door de aanwezige deelnemers en ontvangt €10.000,- om te besteden op een manier die de innovatie in de praktijk een stap verder brengt.

De Tour de Force wil de deelname aan de Innovatieprijs laagdrempelig houden. Er worden daarom maar enkele voorwaarden gesteld:

  • De innovatie moet gericht zijn op één van de vijf thema’s* van de 2e etappe Schaalsprong Fiets;
  • Het project moet op korte termijn realiseerbaar zijn en de Innovatieprijs moet bijdrage leveren aan die realisatie;
  • De deelnemers aan de Innovatieprijs stemmen in met de communicatie en publiciteit vanuit de Tour de Force en het Nationaal Fietscongres;
  • De ploegleiders en leden van het Tourbureau van de Tour de Force zijn uitgesloten van deelname;
  • Inzendingen worden getoetst aan de volgende vier criteria: innovativiteit, uitvoerbaarheid, reproduceerbaarheid en bereik.

De jury van de Tour de Force Innovatieprijs 2021 wordt gevormd door: 

  • Henk Brink (voorzitter Tourleiding Tour de Force)
  • Esther van Garderen (directeur Fietsersbond)
  • Marije Klomp (Programmadirecteur duurzaamheid Radboud University & Fietsambassadeur)
  • Maja van der Voet-Kurbatsch (Programmamanager Tour de Force)

 

Over Tour de Force

De Tour de Force zet zich in voor een sterker fietsbeleid in Nederland. Fiets is hét vervoermiddel van alle tijden en zeker van nu. Daarbij hebben we een ambitieuze doelstelling: 20% meer fietskilometers in 2027 ten opzichte van 2017. We werken hier hard aan in een krachtige samenwerking tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en -platforms. En innovaties zijn daarbij onmisbaar, vandaar dat iedereen oproepen om de beste ideeën in te dienen die nog een zetje kunnen gebruiken.

* de vijf thema’s van de Tour de Force

A. Fiets in de stad
B. Fiets in de keten
C. Een hoogwaardig fietsnetwerk
D. Stimuleren van fietsgebruik en fietsinitiatieven
E. Draagvlak voor en kennis over fiets

 

 

Dien jouw innovatie in

 

 

 

 

Acquire Publishing B.V. gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Bekijk het Privacy Statement.

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid maakt de congresorganisatie van het Nationaal Fietscongres u op het volgende attent:

Met uitzondering van sommige (hyper)links is de website en alle onderdelen ervan eigendom van Acquire Publishing. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten ervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Acquire Publishing.

De informatie op deze website is door Acquire Publishing met zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie op de website onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Acquire Publishing behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Acquire Publishing alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Nationaal Fietscongres. Deze websites zijn geen eigendom van Acquire Publishing en zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Bij activering van deze (hyper)links verlaat de bezoeker de congreswebsite van Acquire Publishing. Hoewel Acquire Publishing uiterst selectief is ten aanzien van websites waarnaar wordt verwezen, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren ervan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op de websites worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Acquire Publishing worden onderhouden, wordt afgewezen.

Acquire Publishing sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.

Terug naar boven